SHEIN GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE EUROPESE LANDEN

Ingangsdatum: 1 juli 2021
INHOUD
A. 1. TOEPASSINGSGEBIED.
Deze gebruiksvoorwaarden voor de Europese landen ( “EU Gebruikersvoorwaarden” ) zijn op u van toepassing als u zich in de Europese Unie bevindt (de "Europese landen" ). Ze vormen de contractuele basis voor uw gebruik van de Diensten, inclusief alle diensten die worden geleverd via deze website, die zich bevindt op SHEIN.com (de "Site" , die lokale versies van de Site omvat, zoals fr.shein.com of de.shein. com), onze mobiele applicaties (de "Apps" ), onze accounts en fanpagina's op sociale-mediaplatforms (de "Sociale-media-accounts" ), alle andere schriftelijke, elektronische en mondelinge communicatie met het Bedrijf en zijn gelieerde entiteiten, en alle andere andere websites, pagina's, functies of inhoud die eigendom zijn van en beheerd worden door het bedrijf en die hyperlinks bevatten naar deze EU-gebruiksvoorwaarden.
Als u in het ene land woont maar producten bestelt die naar een ander land moeten worden verzonden, wordt u mogelijk doorgestuurd naar de locatiesite van het land waarnaar de producten worden verzonden.
A. 2. DEFINITIES.
De termen "Bedrijf" , "wij" , "ons" of "onze" worden gebruikt om uw contractpartner te beschrijven, die varieert afhankelijk van uw eigen locatie: Als u zich in de Europese Unie bevindt, is uw contractpartner Roadget Business Pte . Ltd, 7 Temasek Boulevard, #12-07 Suntec Tower One, Singapore (038987), als eigenaar van de site, apps en sociale media-accounts in de Europese Unie, evenals Infinite Styles Ecommerce Co., Ltd., 1-2 Victoria Building, Haddington Road, Dublin 4, Ierland, [email protected] , als licentiehouder van de Site, Apps en Social Media Accounts, en aanbieder van de Services.
De "Diensten" omvatten alle diensten die worden geleverd via deze website, te vinden op SHEIN.com (de "Site" , die lokale versies van de Site omvat, zoals fr.shein.com of de.shein.com), onze mobiele applicaties ( de "Apps" ), onze accounts en fanpagina's op sociale-mediaplatforms (de "Sociale Media-accounts" ), alle andere schriftelijke, elektronische en mondelinge communicatie met het Bedrijf en zijn gelieerde entiteiten, en alle andere websites, pagina's, functies, of inhoud die eigendom is van en wordt beheerd door het bedrijf of een gelieerde entiteit die een hyperlink naar dit beleid bevat.
"Overeenkomst" betekent de gebruiksovereenkomst tussen u en het Bedrijf op basis van deze EU-gebruiksvoorwaarden.
"Europees land" of "Europese landen" betekent alle lidstaten van de Europese Unie.
"Overmacht" betekent gebeurtenissen die buiten onze redelijke controle vallen.
A. 3. LEEFTIJDSEISEN EN AANVAARDING.
(1) Om onze Diensten te gebruiken, moet u minimaal 16 jaar oud zijn.
(2) Door op enigerlei wijze toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Diensten, inclusief, maar niet beperkt tot, het bezoeken van of browsen op de Site, het downloaden van een mobiele App, het registreren van een account of het bijdragen van inhoud of ander materiaal aan de Diensten, begrijpt u uitdrukkelijk, erkent u en ga ermee akkoord gebonden te zijn aan de EU-gebruiksvoorwaarden. U bent alleen gemachtigd om de Services te gebruiken als u ermee instemt u te houden aan alle toepasselijke wetten en aan deze EU-gebruiksvoorwaarden. Bovendien kunt u te allen tijde ons privacy beleid lezen voor meer informatie over hoe het bedrijf uw persoonlijke gegevens verzamelt, opslaat en beschermt wanneer u de services gebruikt.
A. 4. UPDATES.
(1) Onder voorbehoud van de voorwaarden van de toepasselijke wetgeving, behouden wij ons het recht voor om de EU-gebruiksvoorwaarden, inclusief het privacybeleid, te wijzigen.
(2) Kleine wijzigingen die geen invloed hebben op uw rechten en die een oneerlijk nadeel voor u vormen, kunnen op elk moment plaatsvinden, met of zonder kennisgeving aan u, en zijn van kracht vanaf het moment dat ze worden geplaatst.
(3) Materiële wijzigingen kunnen met name worden aangebracht in het geval van wetswijzigingen, wijzigingen in de jurisprudentie of wijzigingen in economische omstandigheden. Als u een gebruikersaccount op de site heeft, zullen we u (i) per e-mail op de hoogte stellen van het e-mailadres dat in uw gebruikersaccount is opgegeven, ten minste vier weken voor de ingangsdatum van de wijzigingen van eventuele voorgenomen materiële wijzigingen en u informeren in deze e-mail van uw recht om bezwaar te maken, vorm- en tijdvereisten voor bezwaar en de gevolgen als u geen bezwaar maakt tegen de wijzigingen, en (ii) door de gewijzigde voorwaarden op de Site en App te plaatsen. Aanvullende kennisgeving kan, naar eigen goeddunken, kennisgeving via een andere manier omvatten. U bent zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van het e-mailadres dat u aan ons verstrekt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor door u verstrekte verouderde of onjuiste informatie.
Indien u tijdig en in de gewenste vorm bezwaar maakt tegen dergelijke voorgenomen wijzigingen, hebben wij het recht de Overeenkomst met u te beëindigen. Als u niet binnen zes weken na ontvangst van de e-mail bezwaar maakt tegen de wijzigingen in tekstvorm, wordt u geacht de wijzigingen te hebben geaccepteerd.
A. 5. EVENEMENTEN BUITEN ONZE CONTROLE.
We zijn niet aansprakelijk voor enige niet-naleving of vertraging in de naleving van een van de verplichtingen die we op ons nemen onder de EU-gebruiksvoorwaarden of andere contracten wanneer deze worden veroorzaakt door gebeurtenissen die buiten onze redelijke controle vallen ( "Overmacht" ). Overmacht omvat elke handeling, gebeurtenis, nalatigheid, verzuim of ongeval die buiten onze redelijke controle ligt, inclusief, onder andere, het volgende:
 • Staking, lock-out of andere vormen van protest.
 • Burgerlijke onrust, opstand, invasie, terroristische aanslag of terroristische dreiging, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging of voorbereiding op oorlog.
 • Brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, instorting, epidemie of andere natuurramp.
 • Onvermogen om treinen, schepen, vliegtuigen, gemotoriseerd vervoer of andere vervoermiddelen, openbaar of privé, te gebruiken.
 • Onvermogen om openbare of particuliere telecommunicatiesystemen te gebruiken.
 • Handelingen, decreten, wetgeving, voorschriften of beperkingen van een regering of overheidsinstantie.
 • Staking, storing of ongeval in zee- of riviertransport, posttransport of enig ander type transport.
Het zal duidelijk zijn dat onze verplichtingen die voortvloeien uit de EU-gebruiksvoorwaarden of andere contracten worden opgeschort gedurende de periode waarin de overmacht van kracht blijft en we zullen een verlenging van de periode krijgen om aan deze verplichtingen te voldoen met een bepaalde tijd gelijk aan de tijd dat de overmacht situatie heeft geduurd. We zullen alle redelijke middelen verstrekken om de situatie van overmacht te beëindigen of om een oplossing te vinden die ons in staat stelt om ondanks de situatie van overmacht onze verplichtingen uit hoofde van de EU-gebruiksvoorwaarden of andere contracten na te komen.
A. 6. EVENEMENTEN BUITEN ONZE CONTROLE.
(1) Uw aanspraken op schadevergoeding zijn uitgesloten, behalve voor schadeclaims die voortvloeien uit letsel aan leven, lichaam, gezondheid of uit de schending van essentiële contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen) en behalve voor aansprakelijkheid voor andere schade op grond van een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door het bedrijf, zijn wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of plaatsvervangende agenten. Materiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming noodzakelijk is om het doel van het contract te bereiken.
(2) In het geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, is het bedrijf alleen aansprakelijk voor de voorzienbare schade die typisch is voor het type contract als dergelijke schade is veroorzaakt door eenvoudige nalatigheid, tenzij de schadeclaims gebaseerd zijn op letsel aan het leven, lichaam of gezondheid.
(3) De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en plaatsvervangende agenten van het bedrijf, als claims rechtstreeks tegen hen worden ingediend.
(4) Eventuele van toepassing zijnde dwingende wettelijke bepalingen blijven onaangetast.
A. 7. OPDRACHT.
U mag de Overeenkomst (of een van uw rechten of verplichtingen onder de Overeenkomst) niet toewijzen of overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke poging tot toewijzing of overdracht zonder naleving van het voorgaande is nietig. We kunnen de Overeenkomst vrijelijk toewijzen of overdragen. De Overeenkomst komt ten goede aan en is bindend voor de partijen en hun respectieve wettelijke vertegenwoordigers, opvolgers en rechtverkrijgenden.
A. 8. VOLLEDIGE OVEREENKOMST; OP DE AFSTAND.
(1) Deze gebruiksvoorwaarden van de EU, samen met alle juridische kennisgevingen die op de site of apps zijn gepubliceerd, vormen de volledige en enige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het gebruik van de website of app en vervangen alle eerdere voorwaarden, overeenkomsten, discussies en geschriften over het onderwerp.
(2) Alle voorwaarden die u in een inkooporder, orderbevestiging of ander document opneemt, zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
(3) Als een bepaling van de EU-gebruiksvoorwaarden niet-afdwingbaar blijkt te zijn, heeft die bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van de EU-gebruiksvoorwaarden, die volledig van kracht blijven.
(4) Geen enkele verklaring van afstand van enige voorwaarde van de EU-gebruiksvoorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde of enige andere voorwaarde. Ons verzuim om enig recht of bepaling onder de EU-gebruiksvoorwaarden te doen gelden, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling.
A. 9. VRIJWARING.
U stemt ermee in het Bedrijf en alle dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, gerelateerde bedrijven, leveranciers, licentiegevers en partners, en de functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en vertegenwoordigers van elk van alle claims en kosten van derden (inclusief redelijke advocatenhonoraria) die voortvloeien uit of verband houden met: (1) uw gebruik van de Services; (2) uw gedrag of interacties met andere gebruikers van de Diensten; (3) uw schending van deze EU-gebruiksvoorwaarden; (4) alle materialen die u indient, plaatst, uploadt naar of verzendt via de Site of App. We zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen van een dergelijke claim en zullen u (op uw kosten) redelijke hulp bieden bij het verdedigen van de claim. We behouden ons het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging op zich te nemen van elke zaak die anderszins onderhevig is aan schadeloosstelling door u. In dat geval hebt u geen verdere verplichting om ons in die kwestie te verdedigen, en indien nodig, staat u ons toe deel te nemen aan de verdediging en zult u een dergelijke claim niet afwikkelen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
A. 10. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JURISDICTIE.
(1) Deze EU-gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Ierland. Als u een consument bent en uw gewone verblijfplaats in een ander Europees land heeft, geniet u bovendien de bescherming die u wordt geboden door dwingende bepalingen van de wet van uw woonland.
(2) We stemmen er allebei mee in ons te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Ierland, wat betekent dat u een claim kunt indienen om uw consumentenbeschermingsrechten af te dwingen in verband met deze EU-gebruiksvoorwaarden in Ierland of in het EU-land in waarin je leeft.
A. 11. PLATFORM VOOR ONLINE GESCHILLENBESLECHTING.
De Europese Commissie voorziet in een online platform voor geschillenbeslechting, dat u hier kunt openen: https://ec.europa.eu/consumers/odr . We zijn niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.
A. 12. INBREUK OP AUTEURSRECHT.
Terwijl we anderen vragen onze intellectuele eigendomsrechten te respecteren, respecteren we de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat materiaal dat zich op of waarnaar door het bedrijf wordt gelinkt, uw auteursrecht schendt, wordt u aangemoedigd een e-mail te sturen naar [email protected] .
A. 13. BEDRIJFSOVERDRACHTEN.
Als het bedrijf of vrijwel al zijn activa worden verworven, of in het onwaarschijnlijke geval dat het bedrijf of zijn gelieerde ondernemingen failliet gaan of failliet gaan, zouden gebruikersinformatie en lopende contractuele relaties activa zijn die worden overgedragen of verworven door een derde partij. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden en dat elke overnemer van het Bedrijf kan doorgaan (i) uw persoonlijke informatie te gebruiken zoals uiteengezet in de Overeenkomst en ons Privacy beleid, en (ii) om met u te communiceren voor zover het Bedrijf toegestaan te doen. Raadpleeg ons privacy beleid voor meer informatie.
A. 14. CONTACTEER ONS.
We verwelkomen uw vragen en opmerkingen over onze privacypraktijken of deze EU-gebruiksvoorwaarden. U kunt op elk moment contact met ons opnemen via e-mail op Privacy centrum , [email protected] of via ons klantendienstplatform .
B. 1. VERTEGENWOORDIGINGEN.
(1) Wanneer u onze Diensten gebruikt, gaat u akkoord met de verwerking van de informatie en details en verklaart u dat alle verstrekte informatie en details waar en correct zijn.
(2) U verklaart en garandeert dat u ten minste 16 jaar oud bent of de Services bezoekt onder toezicht van een ouder of voogd.
(3) Met inachtneming van de Voorwaarden verleent het Bedrijf u hierbij een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie voor toegang tot en gebruik van de Diensten door deze weer te geven in uw internetbrowser, voor onze Site of op uw mobiele apparaten, voor onze Apps, alleen voor het kopen van persoonlijke items die op de Site of Apps worden verkocht en niet voor commercieel gebruik of gebruik namens een derde partij, behalve zoals uitdrukkelijk vooraf door ons toegestaan.
(4) Elke schending van deze Overeenkomst zal resulteren in de onmiddellijke intrekking van de in deze sectie verleende licentie zonder kennisgeving aan u en met de gevolgen zoals uiteengezet in sectie B. 5.
B. 2. GEBRUIKSBEPERKINGEN.
(1) Behalve zoals toegestaan in sectie B.1. VERTEGENWOORDIGINGEN hierboven, mag u de Services of enig deel ervan niet reproduceren, distribueren, weergeven, verkopen, leasen, verzenden, afgeleide werken maken van, vertalen, wijzigen, reverse-engineeren, demonteren, decompileren of anderszins exploiteren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door ons in schrijven.
(2) U mag geen commercieel gebruik maken van de informatie die op de Services wordt verstrekt of de Services gebruiken ten behoeve van een ander bedrijf, tenzij dit vooraf uitdrukkelijk door ons is toegestaan.
(3) We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken service te weigeren, accounts te beëindigen en/of bestellingen te annuleren, inclusief, maar niet beperkt tot, als we van mening zijn dat het gedrag van uw of andere klant in strijd is met de toepasselijke wetgeving of schadelijk is voor onze belangen.
(4) U mag via de Services geen inhoud, informatie of ander materiaal uploaden naar, verspreiden of anderszins publiceren dat: (a) de auteursrechten, patenten, handelsmerken, dienstmerken, handelsgeheimen, andere eigendomsrechten of de rechten op de eigen afbeelding van een persoon; (b) lasterlijk, bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, pornografisch is of aanleiding kan geven tot enige burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid krachtens de lokale of internationale wetgeving; (c) de afbeelding van anderen bevat zonder hun uitdrukkelijke toestemming voor de gehele tijd die is gepost op, of anderszins is gepubliceerd via de Services, (d) afbeeldingen bevat van kinderen jonger dan 16 jaar, ongeacht of u de ouder of voogd van die diensten bent kind, of (e) bugs, logische bommen, virussen, wormen, valluiken, Trojaanse paarden of andere code, materiaal of eigenschappen bevat die kwaadaardig of technologisch schadelijk zijn.
(5) Bovendien stemt u ermee in om niet:
 • De Services gebruiken voor onwettige doeleinden of die in strijd kunnen zijn met toepasselijke wet- of regelgeving;
 • Om gedrag te vertonen dat iemands gebruik of genot van de Services beperkt of verhindert, of dat, zoals door ons bepaald, ons of andere personen die de Services gebruiken schade kan berokkenen of hen kan blootstellen aan aansprakelijkheid;
 • Gebruik de Services op een manier die de Site of Apps of het gebruik van de Services door een andere partij zou kunnen uitschakelen, overbelasten, beschadigen of schaden;
 • Gebruik een robot, spider of ander geautomatiseerd apparaat, proces of middel om toegang te krijgen tot de Service voor welk doel dan ook;
 • De Services gebruiken om ongevraagde promotionele of commerciële inhoud te verspreiden, of andere personen te vragen de Services voor commerciële doeleinden te gebruiken;
 • Probeer anders de goede werking van de Service te verstoren.
(6) U garandeert en verklaart dat u niets zult doen en anderen niet hebt toegestaan iets te doen dat in strijd zou zijn met de bovenstaande verplichtingen.
B. 3. GEBRUIKERSACCOUNT.
(1) Om toegang te krijgen tot sommige functies die beschikbaar zijn op de Diensten, moet u een gebruikersaccount aanmaken. Als u merkt dat er een fout is opgetreden bij het invoeren van uw persoonlijke gegevens tijdens uw registratie als gebruiker van onze Services, kunt u deze op elk moment wijzigen in de sectie "Mijn account". We kunnen u een wachtwoord en een extra account identificatie toewijzen om u toegang te geven tot en gebruik te maken van bepaalde delen van de Services. We kunnen, naar eigen goeddunken, van u vragen om het wachtwoord van tijd tot tijd te wijzigen en zelfs een reset van het wachtwoord af te dwingen.
(2) U bent als enige verantwoordelijk voor het beschermen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de identificatie die aan u zijn toegewezen. Gebruik voor onze Site niet hetzelfde wachtwoord dat u voor andere Sites gebruikt. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor verlies, diefstal of frauduleus gebruik van uw account. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of identificatie of enige andere inbreuk of dreigende inbreuk op de beveiliging van de Site of App.
(3) U mag het account van een ander niet gebruiken. Elke keer dat u een wachtwoord of identificatie gebruikt, wordt u geacht gemachtigd te zijn om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Site of Apps op een manier die in overeenstemming is met deze Overeenkomst, en het Bedrijf is niet verplicht om de autorisatie of bron van dergelijke toegang of gebruik te onderzoeken van de Diensten.
(4) U bent als enige verantwoordelijk voor alle toegang tot en gebruik van de Services door iedereen die het wachtwoord en de identificatie gebruikt die oorspronkelijk aan u zijn toegewezen, ongeacht of dergelijke toegang tot en gebruik van deze site daadwerkelijk door u is geautoriseerd, inclusief maar niet beperkt tot alle communicatie en transmissies en alle verplichtingen (inclusief, maar niet beperkt tot, financiële verplichtingen) die voortvloeien uit dergelijke toegang of gebruik.
(5) Het gebruikersaccount wordt verstrekt voor de regionale site of app die wordt gebruikt voor de eerste installatie (bijv. fr.shein.com/ of de.shein.com). Afhankelijk van de Site waarmee u uw account aanmaakt, wordt uw account beheerd door de entiteiten die verantwoordelijk zijn voor de exploitatie en het gebruik van die Site om u Diensten te verlenen, zoals uiteengezet in Sectie A.2 DEFINITIES (bijvoorbeeld als u uw account hebt aangemaakt op fr.shein.com, dan wordt uw account beheerd door Infinite Styles Ecommerce Co., Ltd en Roadget Business Pte. Ltd). Als u al een account hebt op de ingangsdatum van deze voorwaarden, wordt uw account, afhankelijk van de locatie die aan uw account is gekoppeld, beheerd door de entiteiten die zijn uiteengezet in sectie A. 2 DEFINITIES (bijvoorbeeld als uw verzendadres is in de Europese Unie, dan wordt uw account beheerd door Infinite Styles Ecommerce Co., Ltd. en Roadget Business Ptd. Ltd). Als u in het ene land woont maar producten bestelt die naar een ander land moeten worden verzonden, wordt u mogelijk doorgestuurd naar de lokale website van het land waarnaar de producten worden verzonden en bent u onderworpen aan de voorwaarden op die site.
(6) We behouden ons het recht voor om onze Diensten te weigeren of uw gebruikersaccount te beëindigen als uw gedrag naar eigen goeddunken daartoe aanleiding geeft. Dit is met name het geval als u de toepasselijke wetgeving, toepasselijke contractuele bepalingen, onze richtlijnen of ons beleid schendt.
(7) Door een account bij ons aan te maken, erkent u dat we u van tijd tot tijd promotionele of marketing-e-mails kunnen sturen. Als u deze e-mails niet wilt ontvangen, gebruik dan de link in die e-mails om u af te melden voor onze e-maillijst.
B. 4. PORTEFEUILLE.
(1) Als u een gebruikersaccount aanmaakt zoals beschreven in Sectie B. 3. GEBRUIKERSACCOUNT , krijgt u een digitale SHEIN-portemonnee ( “Portefeuille” ) die kan worden gebruikt om portefeuille tegoeden, cadeaubonnen, coupons en promotiepunten aangeboden via de Diensten. De Wallet is op elk moment toegankelijk via de lokale site of app in de sectie "Mijn activa".
(2) Promotie Punten: Promotiepunten kunnen worden verdiend en opgeslagen onder "Mijn activa" door gebruik te maken van onze diensten die worden aangeboden op uw lokale site, app of sociale media-accounts en door goederen te kopen in overeenstemming met de specifieke bepalingen die beschikbaar zijn onder Bonuspunten . Promotiepunten worden naar eigen goeddunken van het Bedrijf toegekend; ze zijn onderhevig aan verval en annulering door het Bedrijf. Promotiepunten kunnen alleen worden ingewisseld op de site waarmee ze zijn toegekend (als er bijvoorbeeld promotiepunten zijn toegekend op de site fr.shein.com, kunnen ze alleen op die site worden ingewisseld).
Kortingsbonnen: Coupons kunnen van tijd tot tijd bij het bedrijf worden gekocht of kunnen naar eigen goeddunken door het bedrijf worden toegekend. Kortingsbonnen kunnen worden opgeslagen onder 'Mijn activa'. Kortingsbonnen kunnen door het Bedrijf verlopen en geannuleerd worden. SHEIN-coupons die zijn gekocht, kunnen alleen worden ingewisseld op de site waarop ze zijn gekocht (als bijvoorbeeld coupons zijn gekocht op de site fr.shein.com, kunnen ze alleen op die site worden ingewisseld). Het gratis inwisselen van SHEIN-coupons die door het Bedrijf worden verleend, is onderhevig aan beperkingen die van tijd tot tijd naar eigen goeddunken van het Bedrijf worden opgelegd.
Portefeuille tegoed: Portefeuille tegoed kan in uw portefeuille worden opgeslagen door goederen te retourneren en winkeltegoed te kiezen als restitutie optie (zie Aankoopvoorwaarden ).Wallet-tegoeden kunnen alleen worden ingewisseld op de site waarmee het wallet-tegoed is toegekend (als u bijvoorbeeld een product op de fr.shein.com-site hebt besteld en vervolgens hebt geretourneerd en ervoor hebt gekozen om een tegoed te ontvangen, kan dat wallet-tegoed alleen worden ingewisseld op de site fr.shein.com). Een Portefeuille tegoed dat aan een geretourneerd artikel is gekoppeld, kan contant worden opgenomen via de oorspronkelijke betaalmethode die is gebruikt bij het plaatsen van de bestelling. Een door het bedrijf toegekend portefeuille tegoed dat niet is gekoppeld aan een geretourneerd artikel, kan niet in contanten worden ingewisseld.
Cadeaubonnen: Cadeaubonnen kunnen worden ingewisseld en opgeslagen onder "Mijn activa" door de cadeaukaart code in te voeren via uw gebruikersaccount. In de Europese Unie verlopen cadeaubonnen na 10 jaar, of zoals anders bepaald door het Bedrijf. Voor SHEIN-cadeaubonnen die vóór 8 maart 2021 bij het bedrijf zijn gekocht en op elke SHEIN-site kunnen worden gebruikt, kunnen, zodra een deel van dergelijke cadeaubonnen is ingewisseld op een bepaalde SHEIN-site, eventuele tegoeden op die kaarten alleen worden ingewisseld op die specifieke site. Cadeaubonnen die na 8 maart 2021 zijn gekocht, kunnen alleen worden ingewisseld op de site waarop ze zijn gekocht (als een cadeaubon bijvoorbeeld na 8 maart 2021 op fr.shein.com is gekocht, kan die cadeaubon alleen worden ingewisseld op die website). Het inwisselen van cadeaubonnen die gratis door het Bedrijf worden toegekend, is onderhevig aan beperkingen die van tijd tot tijd naar eigen goeddunken van het Bedrijf worden opgelegd.
(3) U kunt portefeuille tegoeden, cadeaubonnen, betaalde of gratis coupons en promotiepunten die zijn opgeslagen onder "Mijn activa" gebruiken als een extra betalingsoptie of korting voor gebruik op de site, met inachtneming van de toepasselijke bovenstaande termen en de voorzieningen beschikbaar onder Bonuspunten . Hoewel portefeuille tegoeden die zijn ontvangen van een retourzending van een bestelling kunnen worden ingewisseld voor contant geld, kunnen door het bedrijf toegekende portefeuille tegoeden, promotie punten, coupons en cadeaubonnen niet worden ingewisseld voor contant geld.
(4) De portefeuille wordt geleverd als onderdeel van het gebruikersaccount en is onderworpen aan dezelfde bepalingen als uiteengezet in paragraaf 5 en 6 van sectie B. 3. GEBRUIKERSACCOUNT . Als uw Wallet activa bevat op het moment van beëindiging of annulering van uw account, verliest u die activa.
B. 5. TOEGANGSBEPERKING EN BEËINDIGING.
(1) Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige of alle delen van de Services beperken, inclusief de mogelijkheid om documenten te uploaden, betalingen te doen of berichten te verzenden.
(2) We kunnen uw toegang tot de Services op elk moment beëindigen, naar eigen goeddunken, zonder reden of kennisgeving, of als we denken dat u deze Voorwaarden hebt geschonden.
(3) U kunt uw account op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen door dergelijke instructies op de site of app te volgen, of door via de site contact op te nemen met onze klantenservice. Houd er rekening mee dat als u uw account beëindigt, uw Wallet-items verloren gaan.
(4) Beëindiging van uw account kan leiden tot verlies van alle behaalde voordelen, informatie die aan ons is verstrekt of van ons is ontvangen, of documenten die verband houden met of zijn opgeslagen in uw klantaccount. U heeft geen recht op vergoeding van ons voor verlies of kosten die zijn ontstaan bij de beëindiging van uw toegang tot de Diensten. Als u echter inhoud heeft ingediend, gepost of verstrekt zoals beschreven in sectie B. 9. BEOORDELINGEN, OPMERKINGEN EN INZENDINGEN hieronder, heeft het verwijderen van uw account geen invloed op dergelijke inzendingen.
B. 6. INTELLECTUEEL EIGENDOM EN EIGENDOM.
(1) Inhoud. De Services, inclusief al hun informatie en inhoud, zoals de tekst, software, scripts, afbeeldingen, foto's, geluiden, muziek, video's en interactieve functies (gezamenlijk "Content" ) die worden geleverd als onderdeel van de Services, behoren te allen tijde tot aan het Bedrijf of aan degenen die ons de respectievelijke gebruikslicentie verlenen. U mag de Inhoud of delen daarvan alleen gebruiken met onze uitdrukkelijke toestemming of de licentiegever.
(2) SHEIN-merken. Bovendien zijn de "SHEIN" en andere handelsmerken, dienstmerken, pictogrammen, afbeeldingen, woordmerken, ontwerpen en logo's die daarin zijn opgenomen, gebruikt en weergegeven op de Diensten (gezamenlijk de "SHEIN-merken" ), eigendom van Roadget Business Pte. Ltd. en worden in sommige gevallen in licentie gegeven aan regionale gelieerde entiteiten voor gebruik bij de verkoop van bedrijfsproducten aan lokale klanten. De SHEIN-merken zijn handelsmerken in de Europese landen en andere landen waarvoor aanvragen in behandeling zijn of registraties zijn uitgegeven. U hebt geen recht, titel of belang in of op een van de SHEIN-merken en zult dit ook niet verwerven. De SHEIN-markeringen, ongeacht of ze op een product worden aangeboden dat te koop wordt aangeboden op de Site of de Apps, of die als een logo of tekst op een deel van een Service worden weergegeven, is geen weergave dat het Bedrijf de eigenaar of licentiehouder is van enig auteursrecht of ander intellectueel eigendom rechten op de producten die te koop worden aangeboden op de Site of de Apps. Sommige van onze producten betrekken we bij externe fabrikanten en groothandels. Alle andere handelsmerken, dienstmerken, pictogrammen, afbeeldingen, woordmerken, ontwerpen en logo's die daarin zijn opgenomen in of beschikbaar worden gesteld via de Site of Apps zijn handelsmerken of handelsstijl van de respectieve leveranciers en u hebt en zult geen enkel recht verwerven, titel of interesse in of voor een van deze merken.
(3) Rechten voorbehouden. Inhoud die deel uitmaakt van de Services wordt aan u geleverd zoals deze is en uitsluitend voor uw informatie en mag niet worden gedownload, gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, verzonden, uitgezonden, weergegeven, verkocht, in licentie gegeven of anderszins worden geëxploiteerd voor welke andere doeleinden dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf of de respectievelijke eigenaren of licentiegevers. We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk zijn verleend in en aan de Inhoud. U erkent en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie over de Diensten, die u aan ons verstrekt, niet-vertrouwelijk zijn en het exclusieve eigendom worden van het Bedrijf, zoals verder beschreven in sectie B. 9. BEOORDELINGEN , OPMERKINGEN EN INZENDINGEN hieronder.
U stemt ermee in zich niet in te laten met het gebruik, kopiëren of distribueren van of afgeleide werken te maken van de inhoud anders dan hierin uitdrukkelijk is toegestaan. U stemt ermee in om de beveiligingsgerelateerde functies van de website of functies die het gebruik of het kopiëren van enige inhoud voorkomen of beperken, of beperkingen op het gebruik van de website of de inhoud daarin af te dwingen, niet te omzeilen, uit te schakelen of anderszins te verstoren.
B. 7. LINKS EN MIDDELEN VAN DERDEN.
Onze site en apps kunnen links bevatten naar sites van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door ons. We hebben geen controle over, aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor en onderschrijven of verifiëren de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden niet. We geven geen garanties of verklaringen over de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van inhoud die door iemand anders dan ons op de Site of onze Apps is geplaatst. We raden u ten zeerste aan om alle algemene voorwaarden en het privacybeleid van derden te lezen.
B. 8. TEKSTBERICHTENPROGRAMMA.
(1) Inschrijving. Als u zich aanmeldt voor ons sms-programma (sms), wordt u om uitdrukkelijke toestemming gevraagd - dit blijkt uit het verstrekken van uw mobiele telefoonnummer, opgegeven trefwoord(en) of sms/mms of een ander bevestigend antwoord op sms-berichten, aangezien uw handtekening om akkoord te gaan met het ontvangen van terugkerende geautomatiseerde marketingberichten wanneer dergelijke berichten door ons of onze leveranciers kunnen worden verzonden naar het mobiele nummer dat u hebt opgegeven bij opt-in. Dergelijke toestemming is geen voorwaarde voor het gebruik van onze Diensten en kan op elk moment worden ingetrokken door gebruik te maken van het opt-outmechanisme dat is gespecificeerd in subsectie B 8 (2) of door op een andere manier contact met ons op te nemen.
(2) Afmelden. U kunt ervoor kiezen geen SMS/MMS-tekstberichten te ontvangen door STOP te reageren op elk bericht dat u ontvangt in ons sms-programma, of door STOP te sms'en naar het nummer waarvan u momenteel onze sms-berichten ontvangt. In beide gevallen ontvangt u één extra bericht waarin wordt bevestigd dat uw verzoek is verwerkt.
(3) Uw eigen draadloze abonnement. Zoals altijd kunnen bericht- en datatarieven van toepassing zijn op berichten die naar en door u worden verzonden. Als je vragen hebt over je sms- of dataabonnement, neem je best contact op met je gsm-provider.
(4) Uw plichten voor uw eigen telefoonnummer. U verklaart dat u de rekeninghouder of gebruikelijke gebruiker bent van het mobiele telefoonnummer dat u opgeeft bij het inschrijven voor ons sms-programma. Als u dat nummer wijzigt of deactiveert, bent u verantwoordelijk om ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen via Privacy centrum. Noch wij, onze leveranciers en/of enige mobiele provider is aansprakelijk voor vertraagde of niet-bezorgde berichten. U stemt ermee in ons volledig schadeloos te stellen voor alle claims, kosten en schade die verband houden met of geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door uw verzuim om ons op de hoogte te stellen als u uw telefoonnummer wijzigt.
(5) Deelname onder voorbehoud van beëindiging of wijziging. We kunnen uw ontvangst van geautomatiseerde marketingberichten van ons opschorten of beëindigen als we van mening zijn dat u deze Voorwaarden schendt. Uw ontvangst van deze berichten is ook onderhevig aan beëindiging in het geval dat uw mobiele telefoondienst wordt beëindigd of vervalt. We behouden ons het recht voor om alle of een deel van deze berichten tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten, met of zonder kennisgeving aan u.
B. 9. RECENSIES, OPMERKINGEN EN INDIENINGEN.
(1) Tenzij anders bepaald elders in deze Overeenkomst of op de Diensten, alles wat u indient of plaatst bij de Diensten en/of verstrekt aan de Site of Apps of ons, inclusief maar niet beperkt tot foto's, video's, ideeën, kennis hoe, technieken, vragen, beoordelingen, feedback, opmerkingen, reacties en suggesties (gezamenlijk "Inzending(en)" ) is en zal worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd.
(2) Door een Inzending te verstrekken, in te dienen of te plaatsen, stemt u ermee in om de Inzending en alle daaraan gerelateerde IP-rechten onherroepelijk en kosteloos aan het Bedrijf te licentiëren en zullen wij de royaltyvrije, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, overdraagbare en sublicentieerbare recht om de Inzending in zijn geheel of gedeeltelijk te gebruiken, reproduceren, distribueren, weergeven, publiceren, presenteren, reciteren, tonen, uitvoeren, verkopen, leasen, overdragen, transformeren, aanpassen, bewerken, inkorten, verwijderen, vertalen, ordenen of anderszins wijzigen , en om de nieuw gecreëerde producten op dezelfde manier te gebruiken en te exploiteren als de oorspronkelijke Inzending, en om dergelijke Inzending voor het publiek beschikbaar te stellen in alle media, zonder hiertoe verplicht te zijn. Alle Inzendingen worden automatisch het enige en exclusieve eigendom van ons en zullen niet aan u worden geretourneerd en u stemt ermee in om geen geschil op te werpen in verband met enig gebruik van de Inzending door ons in de toekomst.
(3) U doet afstand van alle mogelijke persoonlijke of morele rechten van uw auteur met betrekking tot de Inzendingen, voor zover deze van invloed kunnen zijn op het ongestoorde gebruik van de Inzendingen door het Bedrijf, en u verbindt zich ertoe dergelijke rechten niet uit te oefenen, noch ten aanzien van ten opzichte van Bedrijf noch ten opzichte van een van de rechtverkrijgenden, verkrijgers, opvolgers, (sub-)licentiehouders of enige andere derde partij die legaal de Inzendingen exploiteert. In het bijzonder stemt u in met wijzigingen van uw Inzendingen binnen een in de branche gebruikelijk bereik. Uw recht om vervormingen, andere beperkingen of gebruik te verbieden die uw legitieme intellectuele en persoonlijke belangen die inherent zijn aan de Inzendingen in gevaar kunnen brengen, blijft onaangetast.
(4) U garandeert dat uw Inzendingen, geheel of gedeeltelijk, duidelijk zijn en vrij zijn van inbreuk op IE-rechten, geschillen of claims van derden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enig misbruik van auteursrechten of andere rechten van derden door u. U verbindt zich ertoe het Bedrijf te verdedigen en schadeloos te stellen voor alle verliezen veroorzaakt door het gebruik van de inzendingen voor welk doel dan ook.
(5) In addition to the rights applicable to any Submission, when you post comments or reviews to the Site or Apps, you also grant us the right to use the name that you submit with any review, comment, or other content, if any, in connection with such review, comment, or other content.
(6) U verklaart en garandeert dat u alle rechten op uw Inzendingen bezit of anderszins beheert en dat het gebruik van uw Inzending door ons geen inbreuk zal maken op of inbreuk maakt op de rechten van een derde partij.
(7) U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden op een andere manier misleiden met betrekking tot de oorsprong van inzendingen. We kunnen, maar zijn niet verplicht, om inzendingen (inclusief opmerkingen of recensies) om welke reden dan ook te verwijderen, verwijderen of bewerken.
(8) Houd er rekening mee dat het verboden is om afbeeldingen op onze Services te plaatsen of ons afbeeldingen van anderen te verstrekken zonder hun uitdrukkelijke toestemming, van personen jonger dan 16 jaar, ongeacht of u de ouder of voogd bent.