SHEIN AANKOOPVOORWAARDEN VOOR DE EUROPESE LANDEN

Ingangsdatum: 1 juli 2021
Deze aankoopvoorwaarden voor de Europese landen ( “EU-aankoopvoorwaarden” ) vormen de contractuele basis voor elke aankoop of andere transactie die u aangaat op of via onze website of apps, als u zich in de Europese Unie bevindt (de “Europese Unie landen" ). De EU-voorwaarden bestaan uit de Algemene Voorwaarden (secties A. 1 - A. 14) en de Bijzondere Inkoopvoorwaarden (secties B. 1 – B. 11).
CONTENTS
A. 1. TOEPASSINGSGEBIED.
Deze EU-aankoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke transactie (inclusief aankopen) die u doet op of via de website op SHEIN.com (de "Site" , die lokale versies van de Site omvat, zoals fr.shein.com of de.shein .com), of via de SHEIN mobiele applicaties (de “Apps” ).
A. 2. DEFINITIES.
De termen "Bedrijf" , "wij" , "ons" of "onze" worden gebruikt om uw contractpartner te beschrijven die de respectievelijke verkoper van uw product zal zijn, die varieert afhankelijk van uw eigen locatie: Als u zich in de Europese Union Countries, de verkoper en uw contractpartner is Infinite Styles Ecommerce Co., Ltd., 1-2 Victoria Building, Haddington Road, Dublin 4, Ierland, [email protected] .
Wanneer u een product of meerdere producten via onze site of apps koopt, spreken we van "aankopen" .
"Overeenkomst" betekent het koopcontract dat tussen u en het Bedrijf is gesloten op basis van deze EU-inkoopvoorwaarden.
"Europees land" of "Europese landen" betekent alle lidstaten van de Europese Unie.
"Overmacht" betekent gebeurtenissen die buiten onze redelijke controle vallen.
A. 3. LEEFTIJDSEISEN EN AANVAARDING.
(1) Om bij ons te winkelen, moet u minimaal 16 jaar oud zijn.
(2) Door goederen te kopen via onze site of apps, begrijpt, erkent u uitdrukkelijk en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de EU-aankoopvoorwaarden . U bent alleen bevoegd om bij ons een aankoop te doen als u ermee instemt u te houden aan alle toepasselijke wetten en aan deze EU-aankoopvoorwaarden . Bovendien kunt u op elk moment ons privacy beleid lezen voor meer informatie over hoe het bedrijf uw persoonlijke gegevens verzamelt, opslaat en beschermt wanneer u een aankoop doet.
A. 4. UPDATES.
(1) Onder voorbehoud van de voorwaarden van de toepasselijke wetgeving, behouden wij ons het recht voor om de EU-aankoopvoorwaarden, inclusief het privacy beleid, te wijzigen.
(2) Niettegenstaande het voornoemde, is uw koopcontract onderworpen aan de EU-aankoopvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u uw bestelling plaatst zoals beschreven in Set B.
A. 5. EVENEMENTEN BUITEN ONZE CONTROLE.
We zijn niet aansprakelijk voor enige niet-naleving of vertraging in de naleving van een van de verplichtingen die we op ons nemen onder de EU-aankoopvoorwaarden of andere contracten wanneer deze worden veroorzaakt door gebeurtenissen die buiten onze redelijke controle vallen ( "Overmacht" ). Overmacht omvat elke handeling, gebeurtenis, nalatigheid, verzuim of ongeval dat buiten onze redelijke controle ligt, inclusief, onder andere, het volgende:
 • Staking, uitsluiting of andere vormen van protest.
 • Burgerlijke onrust, opstand, invasie, terroristische aanslag of terroristische dreiging, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging of voorbereiding op oorlog.
 • Brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, instorting, epidemie of andere natuurramp.
 • Onvermogen om gebruik te maken van treinen, schepen, vliegtuigen, gemotoriseerd vervoer of andere vervoermiddelen, openbaar of particulier.
 • Onvermogen om openbare of particuliere telecommunicatiesystemen te gebruiken.Acts, decrees, legislation, regulations or restrictions of any government or public authority.
 • Staking, storing of ongeval in zee- of riviertransport, posttransport of enig ander type transport.
Het zal duidelijk zijn dat onze verplichtingen die voortvloeien uit de EU-aankoopvoorwaarden of andere contracten worden opgeschort gedurende de periode waarin de overmacht van kracht blijft en we zullen een verlenging van de periode krijgen om aan deze verplichtingen te voldoen met een bepaalde tijd gelijk aan de tijd dat de overmachtsituatie heeft geduurd. We zullen alle redelijke middelen verstrekken om de situatie van overmacht te beëindigen of om een oplossing te vinden die ons in staat stelt om ondanks de situatie van overmacht onze verplichtingen uit hoofde van de EU-aankoopvoorwaarden of andere contracten na te komen.
A. 6. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.
(1) Uw aanspraken op schadevergoeding zijn uitgesloten, behalve voor schadeclaims die voortvloeien uit letsel aan leven, lichaam, gezondheid of uit de schending van essentiële contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen) en behalve voor aansprakelijkheid voor andere schade op grond van een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door het bedrijf, zijn wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of plaatsvervangende agenten. Materiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming noodzakelijk is om het doel van het contract te bereiken.
(2) In het geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, is het bedrijf alleen aansprakelijk voor de voorzienbare schade die typisch is voor het type contract als dergelijke schade is veroorzaakt door eenvoudige nalatigheid, tenzij de schadeclaims gebaseerd zijn op letsel aan het leven, lichaam of gezondheid.
(3) De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en plaatsvervangende agenten van het bedrijf, als claims rechtstreeks tegen hen worden ingediend.
(4) Alle toepasselijke dwingende wettelijke bepalingen, met name bepalingen volgens EU-richtlijn 85/374/EEG betreffende aansprakelijkheid voor producten met gebreken, blijven onaangetast.
A. 7. OPDRACHT.
U mag de Overeenkomst (of een van uw rechten of verplichtingen onder de Overeenkomst) niet toewijzen of overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke poging tot toewijzing of overdracht zonder naleving van het voorgaande is nietig. We kunnen de Overeenkomst vrijelijk toewijzen of overdragen. De Overeenkomst komt ten goede aan en is bindend voor de partijen en hun respectieve wettelijke vertegenwoordigers, opvolgers en rechtverkrijgenden.
A. 8. VOLLEDIGE OVEREENKOMST; GEEN AFSTAND.
(1) Deze EU-aankoopvoorwaarden, samen met alle juridische kennisgevingen die op de site of apps zijn gepubliceerd, vormen de volledige en enige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot de aankoop en vervangen alle eerdere voorwaarden, overeenkomsten, discussies en geschriften met betrekking tot het onderwerp er toe doen.
(2) Alle voorwaarden die u in een inkooporder, orderbevestiging of ander document opneemt, zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
(3) Als een bepaling van de EU-aankoopvoorwaarden niet-afdwingbaar blijkt te zijn, heeft die bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van de EU-aankoopvoorwaarden, die volledig van kracht blijven.
(4) Geen enkele verklaring van afstand van enige voorwaarde van de EU-aankoopvoorwaarden wordt beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde of enige andere voorwaarde. Ons verzuim om enig recht of bepaling onder de EU-aankoopvoorwaarden te doen gelden, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling.
A. 9. VRIJWARING.
U stemt ermee in om het Bedrijf en alle dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, gerelateerde bedrijven, leveranciers, licentiegevers en partners, en de functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en vertegenwoordigers van elk van alle claims en kosten van derden (inclusief redelijke advocatenhonoraria) die voortvloeien uit of verband houden met uw schending van deze EU-aankoopvoorwaarden. We zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen van een dergelijke claim en zullen u (op uw kosten) redelijke hulp bieden bij het verdedigen van de claim. We behouden ons het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging op zich te nemen van elke zaak die anderszins onderhevig is aan schadeloosstelling door u. In dat geval, en indien nodig, staat u ons toe deel te nemen aan de verdediging en zult u een dergelijke claim niet afwikkelen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, en bent u niet verder verplicht om ons in die kwestie te verdedigen.
A. 10. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JURISDICTIE.
(1) Deze EU-aankoopvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Ierland, en de toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen is uitdrukkelijk uitgesloten. Als u een consument bent en uw gewone verblijfplaats in een ander Europees land heeft, geniet u bovendien de bescherming die u wordt geboden door dwingende bepalingen van de wet van uw land van verblijf.
(2) We stemmen er allebei mee in ons te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Ierland, wat betekent dat u een claim kunt indienen om uw consumentenbeschermingsrechten af te dwingen in verband met deze EU-aankoopvoorwaarden in Ierland of in het EU-land in waarin je leeft.
A. 11. PLATFORM VOOR ONLINE GESCHILLENBESLECHTING.
De Europese Commissie voorziet in een online platform voor geschillenbeslechting, dat u hier kunt openen: https://ec.europa.eu/consumers/odr . We zijn niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.
A. 12. INBREUK OP AUTEURSRECHT.
Terwijl we anderen vragen onze intellectuele eigendomsrechten te respecteren, respecteren we de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat materiaal dat zich op of waarnaar door het bedrijf wordt gelinkt, uw auteursrecht schendt, wordt u aangemoedigd een e-mail te sturen naar [email protected] .
A. 13. BEDRIJFSOVERDRACHTEN.
Als het bedrijf of vrijwel al zijn activa worden verworven, of in het onwaarschijnlijke geval dat het bedrijf of zijn gelieerde ondernemingen failliet gaan of failliet gaan, zouden gebruikersinformatie en lopende contractuele relaties activa zijn die worden overgedragen of verworven door een derde partij. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden en dat elke verkrijger van het Bedrijf of zijn substantiële activa kan blijven (i) uw persoonlijke informatie gebruiken zoals uiteengezet in de Overeenkomst en ons Privacybeleid, en (ii) om met u te communiceren naar de voor zover het bedrijf was toegestaan te doen. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie.
A. 14. CONTACTEER ONS.
We verwelkomen uw vragen en opmerkingen over onze privacypraktijken of deze EU-aankoopvoorwaarden. U kunt op elk moment contact met ons opnemen via e-mail op Privacy centrum of via ons klantendienstplatform .
B. 1. PRIJS EN BETALING.
(1) Alle prijzen zijn inclusief de toepasselijke btw en eventuele andere belastingen (indien van toepassing). Alle prijzen zijn exclusief bezorgkosten. Bezorgkosten zijn altijd toegankelijk via de link "Verzendinfo" via de Site of de Apps. Ze worden ook afzonderlijk gespecificeerd voor uw bestelling tijdens het afrekenproces. De totale kosten van de bestelling zijn de prijs van de bestelde producten en de verzendkosten.
(2) Prijzen kunnen op elk moment veranderen, maar wijzigingen hebben geen invloed op de bestellingen waarvoor we hebben bevestigd, zoals beschreven in sectie B. 2. BESTELPROCES hieronder.
B. 2 BESTELPROCES.
(1) Onze weergave van producten via de Site of de App is een vrijblijvend aanbod. Zodra je een artikel hebt geselecteerd dat je wilt kopen, wordt het toegevoegd aan je winkelmandje ( “Shopping Bag” ). Om de bestelling te verwerken en de betaling uit te voeren, moet u de stappen van het aankoopproces volgen, waarbij u de gevraagde informatie in elke stap aangeeft of verifieert. Bovendien kunt u tijdens het aankoopproces, vóór de betaling, de details van uw bestelling wijzigen en wordt u mogelijk gevraagd om in te loggen op uw account of om u bij ons te registreren, een verzendadres in te voeren, een betalingsmethode en verzendoptie te selecteren. U krijgt een gedetailleerde beschrijving van het aankoopproces op de pagina "Hoe te bestellen" . Als uw bestelling een fraudewaarschuwing in ons beveiligingssysteem activeert, kan er een verificatie-e-mail naar uw e-mailadres worden verzonden.
(2) U kunt de op de lokale site vermelde betalingsmethoden gebruiken, waaronder Visa, Mastercard, JCB, Diners' Club, Paypal, Klarna, Afterpay, Discover, Diners Club en online bankieren, enz. Afhankelijk van de gekozen methode, u kunt verdere details invoeren en mogelijk naar de website van de betalingsprovider worden geleid om als geautoriseerde gebruiker te worden geïdentificeerd voordat u uw bestelling kunt plaatsen. U kunt uw Portefeuille tegoed ook gebruiken zoals uitgelegd in onze Gebruiksvoorwaarden . Wanneer u op "Betaling autoriseren" klikt, bevestigt u dat u de geautoriseerde gebruiker van de betalingsmethode bent en dat, indien van toepassing, de creditcard van u is. Als de betalingsprovider, b.v. de uitgever van de creditcard de betaling niet autoriseert, zijn wij niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-levering en kunnen wij geen contract met u sluiten.
(3) Zodra u het betalingsproces heeft voltooid, kunt u een bestelling plaatsen door op de knop "nu kopen" te klikken en ons een aanbod te doen om (alle) product(en) in uw winkelmandje te kopen (uw "bestelling" ) . Als u een geregistreerde gebruiker bent, is een overzicht van alle door u geplaatste bestellingen beschikbaar in het gedeelte "Mijn account" van de site of apps. Om het risico van onbevoegde toegang tot een minimum te beperken, worden uw creditcardgegevens versleuteld. Zodra we uw bestelling hebben ontvangen, vragen we een pre-autorisatie op uw kaart om ervoor te zorgen dat er voldoende saldo is om de transactie te voltooien.
(4) We zullen dan uw Bestelling verwerken en u een bericht sturen naar het e-mailadres dat u bij het afrekenen hebt opgegeven om de ontvangst van uw Bestelling te bevestigen en de details van uw Bestelling ( “Bestellingsbevestiging” ) te bevatten. De Orderbevestiging en/of het in rekening brengen van uw creditcard of andere betaalmethode is een bevestiging dat we uw Bestelling hebben ontvangen.
(5) Onze acceptatie van uw bestelling en voltooiing van het contract tussen ons vindt plaats wanneer we het product of de producten naar u verzenden. Uw kaart wordt belast op het moment van bestelling, tenzij u een betaal later-service hebt geselecteerd (die alleen beschikbaar is in bepaalde landen), in welk geval uw kaart wordt belast op het moment van verzending. Als u voor internetbankieren kiest, bevat uw bestelling de incassomachtiging om van uw rekening af te schrijven.
B. 3 FOUTEN.
(1) U kunt fouten met betrekking tot de persoonlijke gegevens die tijdens het aankoopproces zijn verstrekt, corrigeren door contact met ons op te nemen, en door het recht op rectificatie uit te oefenen dat wordt overwogen in ons privacy beleid via de site en apps. De site en apps geven bevestigingsvensters weer in verschillende secties van het aankoopproces waardoor de bestelling niet kan worden voortgezet als de informatie in deze secties niet correct is verstrekt. Ook bieden de site en apps details van alle items die u tijdens het aankoopproces aan uw winkelwagentje hebt toegevoegd, zodat u de details van uw bestelling kunt wijzigen voordat u de betaling uitvoert.
(2) Als u na het voltooien van het betalingsproces een fout in uw bestelling ontdekt, moet u onmiddellijk contact opnemen met onze klantenservice om de fout te corrigeren.
(3) Hoewel we ernaar streven om nauwkeurige product- en prijsinformatie te verstrekken, kunnen er prijs- of typografische fouten optreden. We kunnen de prijs van een artikel pas bevestigen nadat je hebt besteld. In het geval dat een artikel wordt aangeboden met een onjuiste prijs of met onjuiste informatie als gevolg van een fout in de prijs- of productinformatie, hebben wij het recht om naar eigen goeddunken bestellingen voor dat artikel te weigeren of te annuleren. In het geval dat een artikel verkeerd geprijsd is, kunnen we, naar eigen goeddunken, contact met u opnemen voor instructies of uw bestelling annuleren en u op de hoogte stellen van een dergelijke annulering.
B. 4. AANKOOPBEPERKINGEN VOOR ÉEN DAG.
Voor klanten in de Europese Economische Ruimte, als een aankoop op één dag meer dan 150 euro bedraagt, kunnen er rechten worden geheven.
B. 5. DOUANE.
In overeenstemming met de douanevoorschriften moet u geldige en nauwkeurige gegevens verstrekken. Alle namen, adressen en namen van de betaler moeten geldig zijn. Bepaalde landen vragen de ontvanger om zijn identiteitsbewijs of paspoort te overleggen om het pakket in te klaren of voor betalingsverificatie. Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat de gegevens die u ons verstrekt volledig en nauwkeurig zijn. Mocht er informatie ontbreken of onjuist zijn en verzending of leveringen of douane-inklaring verhinderen, dan zijn wij niet verantwoordelijk en zullen in dergelijke gevallen geen compensatie bieden. Hierbij machtigt u Bedrijf en haar gelieerde ondernemingen om verklaringen af te leggen, in te dienen, te wijzigen en alle verklaringen en documenten die nodig of nuttig zijn om in uw naam en voor uw rekening bestelde goederen te importeren. Deze volmacht omvat de bevoegdheid om diensten en leveringen te verrichten en te ontvangen, om terugbetaling van eventuele heffingen, belastingen en vergoedingen met betrekking tot de invoer van goederen, om administratief beroep en gerechtelijke procedures te voeren, evenals handhavingsprocedures en beroepen en rechtsmiddelen in alle instanties aanvragen, klachten enz. indienen bij overheidsinstanties, rechtbanken en andere instellingen, rechtsmiddelen indienen, intrekken en/of afzien van rechtsmiddelen en beroepen tegen vonnissen, bevelen, arbitrale uitspraken, betalingsbevelen of andere bevelen en beslissingen van welke aard dan ook, ontvangen gelden, kostbaarheden en documenten en/of akten. Het omvat ook het recht om in naam en voor u douane-expediteurs instructies te geven en sub-autorisatie te verlenen aan douane-expediteurs en/of andere vertegenwoordigers die betrokken zijn bij de afhandeling van zaken met betrekking tot de invoer van goederen en het voldoen aan voorschriften met betrekking tot de invoer van goederen . Als importeur bent u verantwoordelijk voor het naleven van alle wet- en regelgeving in uw eigen land.
B. 6. KLEUREN.
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren van onze producten die op de Site en Apps verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Omdat de werkelijke kleuren die u ziet echter afhankelijk zijn van uw monitor, kunnen we niet garanderen dat de weergave van welke kleur dan ook op uw monitor nauwkeurig is.
B. 7. VERPAKKING.
Tenzij anders bepaald, zullen we alleen voldoen aan de minimale verpakkingsnormen voor de geselecteerde transportmethode. De kosten van alle door u aangevraagde speciale verpakking, belading of versteviging worden door u betaald.
B. 8. VERZENDING EN LEVERING.
Wij verzenden vanuit verschillende magazijnen in verschillende landen. Voor bestellingen met meer dan één artikel, kunnen we uw bestelling naar eigen goeddunken opsplitsen in meerdere pakketten op basis van voorraadniveaus. Wij streven ernaar om bestellingen zo snel mogelijk te leveren. Tijdens drukke uitverkoopperiodes kunnen leveringen echter soms langer duren. De verwachte levertijd is binnen 30 dagen, maar in het geval van verzending vanuit andere landen dan de Europese landen, kan deze langer zijn, in overeenstemming met de informatie die tijdens het bestelproces is verstrekt. Als je je levering niet binnen 30 werkdagen hebt ontvangen, neem dan contact op met ons klantendienstplatform .
B. 9 TITEL EN RISICO VAN VERLIES.
Tenzij anders overeengekomen, vindt verzending plaats naar het door u opgegeven afleveradres. De titel en het risico van beschadiging of verlies van producten gaan over op u bij levering van uw bestelling aan de internationale vervoerder voor levering in uw land. We raden u aan om de verzendgarantie (verzekering) aan te schaffen, indien beschikbaar op de site, om ervoor te zorgen dat u wordt gecompenseerd in het geval dat uw bestelling verloren gaat of beschadigd raakt tijdens de verzending.
B. 10. TITEL EN RISICO VAN VERLIES.
(1) Als u een consument bent die in de Europese landen woont, heeft u mogelijk wettelijke garantierechten. Niettegenstaande dergelijke wettelijke garantierechten of uw eventuele herroepingsrecht op grond van sectie B. 11, kunnen artikelen met een verkeerde maat en artikelen met kwaliteitsproblemen worden geruild op grond van deze bepaling ( "vrijwillig retourbeleid" ).
U kunt uw bestelling tot 45 dagen na de aankoopdatum retourneren door ons op de hoogte te stellen van uw beslissing om dit te doen via de respectieve functie van de Site of Apps. Op basis van uw wensen ruilen we het product om of betalen we u het aankoopbedrag en de verzendkosten terug (gratis verzending alleen beschikbaar voor één retourzending per bestelling). De terugbetaling wordt naar uw keuze uitbetaald in uw Wallet binnen uw gebruikersaccount of op de oorspronkelijke betaalmethode.
De volgende artikelen kunnen niet worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons vrijwillige retourbeleid: bodysuits, lingerie en nachtkleding, badkleding, sieraden en accessoires (behalve sjaals, tassen en zeemeermindekens).
(2) Om uw wettelijke garantierechten uit te oefenen of gebruik te maken van ons vrijwillige retourbeleid, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door de instructies op onze retourpagina te volgen of door contact op te nemen met ons klantendienstplatform .
B. 11. HERROEPINGSRECHT.
Naast uw recht op grond van ons vrijwillige terugkeerbeleid, heeft u, als u een consument bent die in het Europese land woont, ook het volgende wettelijke recht om de Overeenkomst te herroepen.
Het wettelijke herroepingsrecht bestaat niet of vervalt al naar gelang het geval bij overeenkomsten betreffende de levering van verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn voor retournering (bijv. bodysuits, lingerie & nachtkleding, badkleding ) en die na levering werden ontzegeld.
Herroepingsrecht
U heeft het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen vanaf de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, anders dan de vervoerder, de goederen fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen door contact op te nemen met ons klantendienstplatform . U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.
Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Gevolgen van herroeping
Als u dit contract herroept, zullen wij u alle betalingen terugbetalen die we van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een ander type levering dan het goedkoopste type standaardlevering dat wordt aangeboden door ons), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop we op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen. We zullen een dergelijke terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders hebt ingestemd; in ieder geval betaalt u geen kosten als gevolg van een dergelijke terugbetaling. We kunnen wachten met terugbetaling totdat we de goederen hebben teruggekregen of u hebt aangetoond dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
U stuurt de producten terug of overhandigt ze aan ons zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons uw herroeping van dit contract meedeelt. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U draagt de kosten van het terugzenden van de producten.
U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Modelformulier voor herroeping
Als u in de Europese Unie woont:
 • 1.Aan: Infinite Styles Ecommerce Co., Ltd., 1-2 Victoria Building, Haddington Road, Dublin 4, Ierland:
 • 2.Ik/wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) mijn/onze (*) verkoopovereenkomst van de volgende goederen (*)/voor de levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen:
 • 3.Besteld op (*) / ontvangen op (*):
 • 4.Naam van de consument(en):
 • 5.Adres van de consument(en):
 • 6.Handtekening van de consument(en) (alleen voor mededeling op papier):
 • 7.Datum:
 • (*) Verwijder waar niet van toepassing